• Siam T.M.C

  • มุ่งมั่นการเป็นผู้ให้บริการอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์จับ งานกลึง สกัด ตัด ไส เชื่อม แม่พิมพ์และรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าในระดับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย และเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย

About Siam T.M.C

บริษัท สยาม ที. เอ็ม. ซี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อย่อว่า STMC มาจากคำว่า Siam T.M.C Manufacturing ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีกอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์จับ ให้บริการงานกลึง สกัด ตัด ไส เชื่อม แม่พิมพ์อะไหล่ของเครื่องจักรและรับเหมาก่อสร้างบริษัทเราเป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และวิธีการทำงานความมุ่งมั่นในการทำงานการร่วมแรงร่วมใจและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันของพนักงานระหว่างผลิตภัณฑ์ คือสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้ STMC เข้มแข็งเจริญเติบโตรุดหน้าสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ให้บริการอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์จับ งานกลึง สกัด ตัด ไส เชื่อม แม่พิมพ์และรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าในระดับมาตรฐานสากล สร้างคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย และเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย

662-136-5881-4

image

ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน